• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Інформаційна сторінка
Звіт директора школи перед громадськістю

1. Виконання програми розвитку навчального закладу.

Насташівська ЗОШ І-ІІІ ступенів є складовою освітньої системи Рокитнянщини . Тому школа працювала, втілюючи в життя, програму розвитку освіти Рокитнянського району за такими розділами:

Розділ І . Здоров’я дитини

Проект «Школа здоров’я»

У школі створюються умови, що формують і розвивають у всіх суб’єктів освітнього процесу культуру здоров’я як цілісної категорії.

Розділ ІІІ. Загальна середня освіта

Проект «Шестирічна дитина в школі»

У закладі створюється сприятливе середовище для адаптації шестирічної дитини до систематичного шкільного навчання.

Проект «Профільне навчання»

У навчальному закладі забезпечується рівний доступ до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя. У школі для учнів 11 класу організоване філологічний профіль.

Проект «Обдарована дитина»

У школі створюється єдиний інформаційно-навчальний простір для розвитку і підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді.

Проект «Дитина з особливими освітніми потребами»

У школі створюються умови для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти. Два учні школи навчаються за індивідуальною формою навчання і один – за інклюзивною.

Проект «Підручник для кожного»

У школі учні забезпечуються у повному обсязі підручниками, які відповідають державним та освітнім стандартам та спрямовані на розвиток особистості кожного учня.

Проект «Психологічний супровід навчально-виховного процесу»

У навчальному закладі проводиться робота щодо підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяння саморозвиткові та самореалізації особистості учня, вихованця і , одночасно, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

Проект «Оновлена школа»

У школі здійснюються заходи щодо модернізації матеріально-технічної бази, забезпечуються належні умови для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

2. Напрямки інноваційної діяльності, рівень та результати діяльності.

Традиційний зміст, форми, засоби навчання, виховання і управління не спроможні сьогодні виконати актуальні освітні завдання, визначені у Законі України «Про загальну середню освіту». Тому, працюючи над науково-методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів на основі активізації навчально-пізнавальної діяльності», педагогічний колектив школи впроваджує інноваційні педагогічні технології у навчально-виховний процес. Успішно реалізують міжнародний проект «Майбутнє починається сьогодні» з питань розвитку важливих життєвих навичок та профілактики шкідливих звичок заступник з виховної роботи Сич Н., практичний психолог Корженко В., класний керівник Левченко О. Практичний психолог КорженкоВ. впроваджує програму Міністерства освіти і науки України /ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Колектив закладу удосконалює та поглиблює знання з питань використання інформативно-комунікаційних технологій.

Вчителі історії, математики, фізики, хімії, біології, географії, мови, літератури на уроках використовують програмні педагогічні засоби навчання.

В школі організовано науково-дослідну та експериментальну роботу. Вчителем історії Захарченко Л.розробленапрограма факультативного курсу для учнів 9 класу «Історія села Насташка Рокитнянського району Київської області», яку схвалено науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» та рекомендовано до апробації у 2018-2019 н.р.

Вчителі-предметники, використовуючи активні форми навчальної роботи з урахуванням здібностей, нахилів та інтересів учнів, здійснюючи диференційований підхід, готують учнів до подальшого профільного навчання.

Впровадження інноваційних технологій, інноваційних форм роботи позитивно впливає на результати навчально-виховного процесу. За останні три роки зріс рівень навчальних досягнень учнів. Щорічно учні школи є призерами районних олімпіад із базових дисциплін, лауреатами першого етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, беруть участь у мовно-літературних та інших творчих конкурсах.

3. Стан організації навчальної та виховної роботи.

Охоплення дітей шкільного віку навчанням (кількість дітей %, окремо індивідуальна форма):

167 учнів

індивідуальна форма навчання – 2 учні – 1 %, інклюзивне навчання – 1 учень – 0,5%

Набір учнів до 1 класу (кількість за планом і фактично). Створення умов для навчання першокласників

план – 14 учнів

фактично – 14 учнів

Здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-класів:

18 учнів

10 клас –10

ВНЗ І-ІІ р. акредитації –5

ПТУ - 3

Роль учнівського самоврядування: конкретна назва органу учнівського самоврядування, рівень роботи (високий, достатній, середній, початковий):

Учком (учнівський комітет).

Рівень роботи - достатній

Рівень вихованості учнів у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи

( високий рівень, достатній, середній, початковий):

Достатній

Досконалість форм і методів та рівень змісту виховної роботи з учнями (кращі класні керівники, класні колективи):

Левченко О. – 11 клас, Лук'янець О. – 9 клас.

Результативність роботи учнів у гуртках, спортсекціях та інших об’єднаннях за інтересами (кількість гуртків, учнів, призерів районних, обласних, всеукраїнських рівнів):

Сич Вікторія, Кравченко Діана, Клименко Вікторія, Трофіменко Євгенія, Ведмідь Дмитро, Лазоренко Анастасія,Пахоленко Поліна, Пономаренко Богдан, Корженко Дарина, Костина Євгеній, Корженко Карина – призери районних спортивних змагань

4. Додержання вимог державних освітніх стандартів.

У навчальному закладі дотримуються вимог державних освітніх стандартів.

5. Дата та результати державної атестації навчального закладу.

Насташівська ЗОШ І-ІІІ ступенів відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 14 лютого 2011 року №47, виданого на підставі рішення Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 10 лютого 2011 року (протокол №113), визнано атестованою за достатнім рівнем.

6. Результати перевірки проведені Державною інспекцією навчальних закладів, відділом освіти Рокитнянської райдержадміністрації та іншими органами державного нагляду (контролю).

7. Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів.

У школі додержуються вимоги щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів про це свідчить те що випадків травмування учнів протягом минулого навчального року було лише 10: два випадка у школі, а вісім – дома.

8. Проведення та підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу.

У школі проводиться моніторинг роботи педагогічним колективом:

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами (кількість, % від потреби):

22 – 100%

Проходження педпрацівниками курсової перепідготовки та атестації (кількість проатестованих, якісний склад у %):

Курсова перепідготовка –100%

Атестовано – 6, 100%

Учителів – нагороджених та із званнями ( кількість, %):

Грамота відділу освіти – 4

Мають звання - 10

Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників (хто займається, назва роботи, досягнення):

«Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» - Корженко В.

Програма факультативного курсу для учнів 9 класу «Історія села Насташка Рокитнянського району Київської області» - Захарченко Л.

9. Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування.

Одним із актуальних завдань школи є виховання особистості. яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок. а й спроможна активно включатись в демотичні процеси, що відбуваються в нашій країні, людини, яка вміє самостійно проектувати власне життя, визначають його стратегію відповідно до особистих уявлень про навколишнє середовище на способи взаємодій з ним.

Розвиток учнівської ініціативи, формування здатності виробляти нові ідеї та критично аналізувати проблеми, відстоювати власну позицію, приймати нестандартні рішення неможливе без широкого з залученням учнів до участі в управлінні шкільними справами через організацію учнівського самоврядування.

Під «учнівським самоврядуванням» розуміється конкретне, систематична, організована та прогнозована за результатами діяльність школярів, у процесі якої реалізуються функції управління та вирішуються завдання, що стоять перед школою.

За таких умов самоврядування слід розуміти як учнівське співуправління виховною системою школи.

Учнівське самоврядування в Насташівській ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямоване на реалізацію основних виховних завдань, а саме:

- формування у школярів громадянської культури, гуманістичної моралі та толерантного ставлення до дій та вчинків інших;

- вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства та впровадження безконфліктних форм поведінки;

- розвиток у школярів суб’єктивних характеристик;

- формування здатності до критичності і самокритичності;

- формування активної життєвої позиції, підготовка учнів до участі в демократичному управлінні суспільством;

- Формування самостійності, готовності за конкретних умов долати труднощі, знаходити правильні рішення;

- виховання та активна підтримка почуття господаря класу, школи, країни, формування відповідальності за результати своєї діяльності;

- забезпечення захисту прав учнів.

Учнівське самоврядування Насташівської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів організовує свою діяльність шляхом проведення загальних зборів учнів та обраного ними учнівського комітету.

Учнівське самоврядування школи функціонує з 1983 року. За цей період воно змінювалось та вдосконалювалось, але основний зміст роботи учкому залишився. Це стосується діяльності учнівського комітету школи.

Учнівське самоврядування школи складається з двох учнівських об’єднань - це об’єднання початкових класів (1-4 класи) «Веселка» та об’єднання старших класів (5-11).

Шкільне самоврядування має свою структуру. Найвищим органом управління є зональні збори школи, далі – учнівський комітет, що складається з обраного активу школи. Учнівський комітет поєднує в собі об’єднання початкових та старших класів. Засідання учкому затверджує голову після виборів, які проходять шляхом голосування учнів за висунуті кандидатури, обирає заступника голови та створює комісію (навчальна, комісія дисципліни і порядку, комісія громадсько-корисної діяльності та цікавих справ, спортивно-оздоровча комісія та санітарно-господарська комісія).

Учком школи має Положення «Про учнівський комітет школи». На чолі комісій стоять голови, яких обирає учком школи. Кожна комісія має актив з трьох представників. Голови комісії організовують свою роботу згідно з планом роботи учнівського комітету і звітують про її виконання на засіданні учкому один раз на семестр. Також в Насташівській ЗОШ І-ІІІ ступенів створена і діє волонтерська група в кількості семи осіб.

Питання діяльності учнівського самоврядування виноситься на наради при директору, методоб’єднання класних керівників та базуються на дотриманні прав дитини формувати, висловлювати та відстоювати власні погляди, що визначено ст.. 12,13 «Конвенції ООН про права дитини», відображається в основних положеннях «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності».

10. Додержання педагогічної етики, моралі.

Протягом минулого навчального року у школі не було випадків конфліктів «учень-вчитель», «вчитель-директор», «директор-працівник обслуговуючого персоналу». Це свідчить про те, що у навчальному закладі створено творчий, продуктивний мікроклімат, сформовано команду однодумців, діяльність педагогічного колективу координується і направляється в позитивне русло в реалізації поставлених завдань.

11. Звіт про свою роботу на загальних зборах колективу навчального закладу.

Насташівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів працює в типовому приміщенні з 1983 року. Розрахована на 624 учні. У 2017-2018 навчальному році в школі навчалося 167 учнів в одну зміну. Всі діти мікрорайону охоплені навчанням. Крім того в школі навчаються діти із сіл Троїцьке, Колісникове. Для цих дітей організовано підвіз за програмою «Шкільний автобус». А для дітей, які проживають більше 3 км від школи в с. Насташка організовано підвіз силами АПК «Насташка». До послуг дітей 17 класних кімнат (з них 11 навчальних кабінетів), актовий зал, спортивний зал, майстерня, бібліотека, комп’ютерний клас, музей. Школа підключена до мережі Інтернет.

Для ознайомлення з психологічними, індивідуально-типологічними особливостями підліткового віку, основами спілкування для учнів 8 класу введено курс «Рівний рівному».

Цей курс веде вчитель, який закінчив відповідно навчання і має посвідчення тренера.

Учень 4 класу Боціон Назарійзахищав честь району на обласному етапі конкурсу ім.П.Яцика. Учні школи брали активну участь у військово-патріотичній грі «Джура» де у конкурсі «Побут» зайняли третє місце. В школі працює Клуб волонтерів, який зайняв друге місце в районі серед волонтерських клубів.

Також учні школи традиційно проводять у школі свята «Першого дзвоника», «Свято квітів», «День Учителя», «Новорічні та Різдвяні свята», «Зустріч з випускниками минулих літ», «8 Березня», «День захисника Вітчизни», «День Перемоги», «День Матері», «Останній дзвінок», «Випускний бал», а також багато інших заходів.

В школі працює учком та «Рада по профілактиці правопорушень».

Забезпечують освітні потреби учнів та їх батьків 22 вчителі. З них вищу освіту мають 22. Вища категорія – 17, ІІ категорія – 1, спеціаліст - 4. Левченко О., Корчак Н., Шило В., Корженко В. мають звання вчитель-методист, 6 вчителів – «старший учитель».

В школі працює методична рада, п’ять методичних об’єднань, якими керують вчителі з вищою категорією. В школі організована наставницька робота з підвищення якості роботи молодих спеціалістів.

Учні та педагоги школи забезпечені медичним обслуговуванням. Щороку на базі Рокитнянської ЦРЛ проводиться кваліфікований медогляд. Також учні школи забезпечені гарячим харчуванням: учні 1-4 класів за рахунок місцевого бюджету, а учні 5-11 класів за батьківський рахунок. При організації харчування та оздоровлення враховуються всі статуси дитини.

У школі робота всіх структур організована з дотриманням вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Завдяки цій роботі дитячий травматизм мінімізований.

12. Аналіз розгляду звернень громадян.

Протягом 2017-2018 навчального року було зареєстровано 5 звернень громадян. Майже всі з приводу працевлаштування. Лише Городенко О. звернувся зі скаргою щодо конфлікту з між бібліотекаром школи та його дочкою.


Начальнику відділу освіти

Рокитнянської районної

державної адміністрації

Діренку С.

Інформація

про звітування перед громадськістю

1. Назва закладу Насташівська ЗОШ І-ІІІ ст.

2. Прізвище, ім’я, по батькові керівника Можняк Юлія Дмитрівна

3. Стаж 12 років

4. Дата проведення27.06.2018 р.

5. Перед ким проведено колектив, громадськість

6. Кількість присутніх 83 чол.

7. Результати звіту звіт взяти до відома,результати діяльності схвалені

Директор школи Ю.Можняк


Витяг

з протоколу №1

загальних зборів Насташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Від 27 червня 2018 року

Присутні: 83особи

Голова зборів Ю.Можняк

Секретар І.Кикоть

Порядок денний

1. Звіт директора школи.

Можняк Ю.

2. Звіт заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

Корчак Н.

3. Звіт заступника директора школи з виховної роботи.

Сич Н.

4. Звіт практичного психолога школи.

Корженко В.

1. Слухали: звіт директора школи.

Виступили: Можняк Ю., яка повідомила, що відповідно до плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік 27.06.2018 року проходять загальні збориНасташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. На цих зборах директор школи зробила повідомлення про персональний внесок з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі, про залучення додаткових джерел фінансування та раціональне використання цих коштів, про збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогів, про співпрацю з громадськими організаціями.

Ухвалили: звіт взяти до відома, роботу директора школи вважати доброю.

Голова зборів Ю.Можняк

Секретар І.Кикоть


Додаток

до наказу відділу освіти

від 18.05.2018 №126

Начальнику відділу освіти

райдержадміністрації

Діренку С.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Повідомляю Вам, що відповідно до наказу відділу освіти від 18.05.2018 № 126 «Про проведення звітів керівників закладів освіти району у 2018 році перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, піклувальними радами та громадськістю» проведено звітування керівника на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості 27 червня 2018 р.

Всього присутніх 83 особи,

з них:

працівників закладу 25 осіб,

батьків 36 особи,

членів піклувальної ради 5 осіб

представників громадськості 17 осіб.

Додатки:

1. Звіт керівника - 1 екземпляр.

2. Витяг з протоколу загальних зборів в частині ухвали - 1 екземпляр.

Директор школи Ю. Можняк


ВІДДІЛ ОСВІТИ

РОКИТНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАСТАШІВСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ

01.06.2018 №

с.Насташка

Про зарахування учнів до 1 класу

Згідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, Статуту Насташівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, відповідно до поданих заяв батьків

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати до 1 класу таких учнів:

- Артеменка Дениса Мирославовича

- Бібік Єлизавету Леонідівну

- Вараву Єлізавету Олександрівну

- Жолонського Івана Миколайовича

- Іващенко Вероніку Максимівну

- Каплюка Дениса Денисовича

- Карпенка Андрія Сергійовича

- Кашубу Дениса Андрійовича

- Корженка Андрія Сергійовича

- Костину Олександру Владиславівну

- Крижанівську Маріну Сергіївну

- Крочака Романа Андрійовича

- Лисого Дмитра Олександровича

- Лук'янець Тамілу Ярославівну

- Неділю Дениса Сергійовича

- Неженця Данила Анатолійовича

- Приліпко Валерію Павлівну

- Рябого Назара Дмитровича

- Смолінську Славу Вячеславівну

- Трохимець Евеліна Андріївну

- Трохимець Ольгу Олексіївну

- Троцького Тимофія Олеговича

- Федоренка Назара Віталійовича

2. Класоводу Киричок Т.М. заповнити особові справи учнів 1 класу до 01 вересня 2018 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи Ю.Д. Можняк


ВІДДІЛ ОСВІТИ

РОКИТНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАСТАШІВСЬКА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

12.04.2018 №45

с.Насташка

Про організаційні заходи щодо

прийому дітей до 1 класу

у 2018 році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684, на виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 29.12.2017 №651 «Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у Київській області», виконання наказу департаменту освіти і науки від 05.04.2018 №99 «Проорганізаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Київської області у 2018 році», відповідного наказу відділу освіти від 11.04.2018 №105 та з метою забезпечення доступності здобуття освіти та організованого прийому до 1 класу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Дорожню карту прийому дітей до 1 класу у 2018 році (далі – Дорожня карта), що додається.

2. Забезпечити виконання організаційних заходів щодо прийому дітей до 1 класу у 2018 році, визначених Дорожньою картою.

3. Заступнику з НВР та вчителю 1 класу провести роз’яснювальну роботу серед батьківської та педагогічної громадськості щодо особливостей прийому дітей до 1 класу у 2018 році.

4. Покласти персональну відповідальність за організацію прийому учнів до 1 класу на вчителя.

5. Заборонити проведення конкурсного приймання дітей до 1 класу.

6. Вчителю інформатики оприлюднити цей наказ на сайті школи.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Ю.Д. Можняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від 12.04.2018 №45

Дорожня карта

прийому дітей до 1 класу у 2018 році

№ з/пЗаходиТерміниВідповідальні
1. Прогнозування та аналіз
1.1.Відповідно до вимог пункту 1 статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» до наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти, уточнити попередню кількість місць у 1 класі Квітень - травень 2018 р. Заступник з НВР
1.2.Забезпечити уточнення даних про дітей шестирічного віку (відповідно до реєстру про них), які проживають на території обслуговування До 15 серпняВчитель 1 класу
1.3.

Проаналізувати узагальнену інформацію про прогнозовану кількість:

 • майбутніх першокласників;
педагогічних працівників, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 н.р.
До 15 серпняДиректор школи
ІІ. Прийняття рішень
2.1.Провести засідання педагогічних рад щодо особливостей прийому дітей до 1-х класівКвітень 2018 Директор школи
2.2.Прийняти управлінські рішення щодо забезпечення здобуття початкової загальної середньої освіти дітьми 6 – 7-річного віку, які проживають на відповідній території обслуговування, з урахуванням рішень педагогічної ради. До 15 серпня Директор школи
2.3.Проаналізувати кількість дітей, які потребуватимуть підвезення до школи, маршрути шкільного автобуса та здійснити, за потреби, їх коригування або затвердження нових маршрутів До 15 серпня Директор школи
ІІІ. Інформаційно-організаційна робота
3.2.Проводити роз’яснювальну роботу серед мешканців села щодо особливостей прийому до першого класу у 2018 роціКвітень-травеньДиректор школи
IV. Прийом документів та зарахування до перших класів
4.1.Здійснити прийом документів на зарахування дітей, які проживають на закріпленій за закладом освіти території обслуговування, до 1 класуКвітень-травень 2018 р. Директор школи
4.2.Провести зарахування дітей до 1 класу на підставі рішення педагогічної радиДо 01.09.2018 Директор школи

Список учнів 1 класу

на 2018-2019 н.р.

Заголовок
ПІБ учняДата народження
1Артеменко Денис Мирославович22.12.2011
2Бібік Єлизавета Леонідівна21.11.2011
3Варава Єлізавета Олександрівна13.08.2012
4Жолонський Іван Миколайович 23.02.2012
5Іващенко Вероніка Максимівна13.06.2012
6Каплюк Денис Денисович19.11.2011
7Карпенко Андрій Сергійович12.12.2011
8Кашуба Денис Андрійович29.03.2012
9Корженко Андрій Сергійович10.09.2012
10Костина Олександра Владиславівна20.12.2011
11Крижанівська Маріна Сергіївна 23.03.2012
12Крочак Роман Андрійович28.11.2011
13Лисий Дмитро Олександрович21.11.2011
14Лук'янець Таміла Ярославівна12.06.2012
15Неділя Денис Сергійович06.01.2012
16Неженець Данил Анатолійович15.03.2012
17Приліпко Валерія Павлівна17.07.2012
18Рябий Назар Дмитрович02.06.2012
19Смолінська Слава Вячеславівна17.05.2012
20Трохимець Евеліна Андріївна15.02.2012
21Трохимець Ольга Олексіївна01.11.2011
22Троцький Тимофій Олегович15.12.2011
23Федоренко Назар Віталійович23.05.2012

НАСТАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА РОКИТНЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 липня 2017 року № 41

с. Насташка

Про затвердження мікрорайону

Відповідно до п.п.1, п.б ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора Насташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Можняк Юлію Дмитрівну про затвердження мікрорайону Насташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про затвердження мікрорайону Насташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів прийняти до відома 2. Вважати мікрорайоном Насташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів всю територію сіл Насташка і Колісникове.

Сільський голова В.М.Чумаківський


План заходів щодо відзначення 72-ї річниці Великої Перемоги над німецькими загарбниками у Другій світовій війні

 • Поінформувати педагогів та учнів школи про заплановані заходи щодо відзначення 72-річниці Великої Перемоги.

Сич Н.Г., 20 квітня 2017 року

 • Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Квітка пам’яті».

Класні керівники, квітень-травень

 • Упорядкувати територію біля пам’ятника загиблих односельчан.

Учнівське самоврядування, квітень-травень

 • Взяти участь у проведенні мітингу, присвяченого 72-й річниці Перемоги.

Адміністрація, 09. 05. 2017 року

 • Провести конкурс малюнків «Хай завжди буде МИР».

Лук’янець С.В., квітень- травень

 • Провести години спілкування для учнів 1-6 класів «Щасливе дитинство моє…».

Класні керівники, 03-04.05.2017 року

 • Провести виховні години для учнів 7-11 класів «Цей день в історії людства…».

Класні керівники, 03-04.05. 2017 року

 • Оформити документально-тематичну виставку «Світ без війни»

Рябошапка Т.Т., травень

 • Продовжувати пошукову роботу щодо оновлення історичних матеріалів у залі Бойової Слави школи, пов’язаних із подіями 1941-1945 років.

Рябошапка о.П., Захарченко Л.М., волонтери, постійно

 • Висвітлити матеріали проведених заходів на сайті школи.

Гардаман Р.Б., квітень-травень


План заходів щодо відзначення 31-ї річниці від дня аварії на ЧАЕС

 • Поінформувати педагогічний та учнівський колективи про заплановані заходи щодо відзначення 31-ї річниці від дня аварії на ЧАЕС.

Сич Н.Г., 20.04.2017 року

 • Провести загальношкільну лінійку-реквієм «Чорнобиль… Трагедія… Пам'ять…».

Сич Н.Г., Шило В.Я., 26.04.2017 року

 • Висвітлити дану тему на годинах спілкування з учнями 1-6 класів.

Класні керівники, 25.04.2017 року

 • Переглянути з учнями 7-9 класів документальний фільм «Чорнобиль…».

Класні керівники, Гардаман Р.Б., 26.04.2017 року

 • Провести виховні години для учнів 9-11 класів «Дзвони Чорнобиля».

Класні керівники, 25.04.2017 року

 • Відвідати ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Левченка В.В.

Пономаренко Т.Г., волонтерський загін, 24-26.04.2017 року

 • Висвітлити проведені заходи на сайті школи.

Гардаман Р.Б., квітень


План заходів

щодо відзначення 203-ї річниці від дня народження Т. Г .Шевченка

1. Розробити та затвердити план заходів щодо відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

24.02.2017р., Сич Н.Г.

2. Довести до відома педагогічний та учнівський колективи щодо запланованих заходів з відзначення 203-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.

27.02.2017р.,Сич Н. Г.

3. Оформити літературно-мистецьку виставку «Велич шевченкового Слова».

Березень, Левченко О.М.

4. Провести Урок Кобзаря.

Вчителі мови, класоводи, березень

5. Взяти активну участь у районному конкурсі читців та театральних колективів з нагоди 203-ої річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

Березень, Лук’янець О.П.

6. Для учнів 1-11 класів біля пам’ятника Т. Г. Шевченка провести літературні читання та вшанувати пам'ять Кобзаря покладанням квітів.

09.03.2017р., члени учнівського самоврядування, класні керівники

7. Інформаційна година для учнів 7 класу «Тарас Шевченко – сучасний і вічний».

09.03.2017р., Шило В.Я.

8. «Подорож-дослідження» - «Ім’я Т.Г.Шевченка на карті України та світу» для учнів 9 класу.

10.03. 2017р., Орел В.М.

9. Літературно-тематична композиція «Живописний світ Шевченка».

10.03.2017р., Сич Н.Г.

10. Виховна година для учнів 4 класу «Квіти тобі, Тарасе!».

16.03 2017р., Дем’янченко А.В.

11. Презентація-вікторина для учнів 8 класу «Т.Г.Шевченко».

17.03.2017р., Лук’янець О.П.

12. Бесіда-диспут для старшокласників «Сердечні пристрасті й розчарування Кобзаря».

14.03.2017р., Виродова О.А.

13. Бесіда для першокласників «Вшанування пам’яті Кобзаря».

15.03.2017р., Микиташенко І.А.

14. Перегляд документального фільму «Світова велич Шевченка» (8-11 класи)

22.03.2017р., Сич Н.Г., Левченко О.М.

15. Конкурс малюнків та ілюстрацій до творів поета.

Березень, Лукянець С.В., класні керівники

16. Усний журнал «Шевченко і наш край» для учнів 6 класу

21.03.2017р., Клименко Т.В.

17. Конкурс на кращий літературний твір «Мій Шевченко»

Протягом березня, вчителі української мови

18. Впорядкування території парку Тараса Шевченка.

Постійно, волонтерський загін

19. Висвітлити проведені заходи на веб-сайті школи.

Березень, Гардаман Р.Б.

Директор школи Ю. Д. МожнякІнформація

про проведення Міжнародного дня рідної мови

1. Поінформовано педагогічний та учнівський колективи про заходи з нагоди Міжнародного дня рідної мови. Корчак Н.Ф.16.02.2017 р.

2. Проведено загальношкільну лінійку, присвячену Міжнародному дню рідної мови. Сич Н.Г. 21.02.2017 р.

3. Оформлено книжково-ілюстративну виставку в бібліотеці «Яке прекрасне рідне слово!», «Українська мова: історія і сучасність». Рябошапка Т.Т. 20-24.02.2017 р.

4. Проведено свято рідної мови «Пишне диво калинове, наша українська мова» для учнів 1-4 класів. Класні керівники 22-24.02.2017 р.

5. Проведено презентацію-диспут «Із слова починається людина, із мови починається мій рід…». для учнів 8-9 класів. Лук'янець О.П. 21.02.2017 р.

6. Проведено години поезії та інтелектуальну гру для учнів 10-11 класів. Виродова О.А. 23.02.2017 р.

7. Проведено тематичні уроки для учнів 7-11 класів. Класні керівники. 21-24.02.2017 р.

8. Проведено «диктант єдності» «Україна - наша земля, наша Батьківщина» з учнями 3-11 класів. Вчителі. 21.02.2017 р.

9. Проведено конкурс із українознавства «Патріот» (14 учнів 2 – 11 класів). Виродова О.А. 21.02.2017 р.

10. На веб-сайті школи висвітлено інформацію, пов’язану з проведенням Міжнародного дня рідної мови. Гардаман Р.Б.


ПЛАН
заходів із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року

1. Поінформувати педагогічний та учнівський колективи про план заходів із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року

31.01.2017р., Сич Н.Г.

2. Провести годину спілкування для учнів 10-11 класів « 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної Ради»

Березень 2017 р., Захарченко Л.М., класні керівники

3. Оформити документально-тематичну виставку «100-річчя формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку створення українського національного війська».

Травень 2017 р., Рябошапка Т.Т.

4. Засідання за круглим столом для учнів 9 класу «100-річчя проголошення Української Народної Республіки».

Листопад 2017 р., Захарченко Л.М.

5. Семінар для учнів 8 класу «100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки»

Січень 2018 р., Захарченко Л.М.

6. «100-річчя бою під Крутами» -літературно-тематична композиція

Січень 2018 р., Сич Н.Г., учнівське самоврядування

7. Бесіда для учнів 5 класу «100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки»

Лютий 2018 р., класний керівник

8. Тематичний урок для учнів 11 класу «100-річчя звільнення Криму від більшовиків»

Квітень 2018 р., вчитель історії

9. Перегляд документального фільму, присвяченому 100-річчю створення Українського військово-морського флоту.

Квітень 2018 р., Рябошапка О.П.

10. Година спілкування для учнів 6 класу «100-річчя “Листопадового зриву”, українського повстання у Львові, внаслідок якого проголошено Західноукраїнську Народну Республіку».

Листопад 2018р., вчитель історії

11. Перегляд документального фільму з учнями 7 класу «100-річчя заснування Української академії наук»

Листопад 2018 р., Гардаман Р.Б., Сич Н.Г.

12. Загальношкільна лінійка «100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки».

Січень 2019 р., педагог-організатор

13. Тематична конференція для учнів 10 класу «100-річчя Першого зимового походу Армії УНР».

Грудень 2019 р., вчитель історії.

14. Семінар для учнів 11 класу «100-річчя Другого зимового походу Армії УНР та 100-ті роковини розстрілу вояків Армії УНР біля с. Базар Житомирської області»

Листопад 2021 р., вчитель історії

15. Забезпечити розміщення інформації про проведену роботу на сайті школи.

Протягом 2017-2021 років, Гардаман Р.Б.


План заходів

щодо відзначення у 2017 році Дня соборності України

1. З метою пропагування ідеї єдності України, патріотизму і поваги до історичного минулого поінформувати учнівський та педагогічний колективи про відзначення Дня Соборності України.з 19.01 по 23.01.2017р.

Сич Н.Г., 18.01.2017р.

2. Покласти квіти до памятника Т.Шевченка, Дошки Героїв Небесної Сотні та Дошки воїнів АТО

Пономаренко Т.Г., учнівське самоврядування, 20-21.01.2017р.

3. Провести загальношкільний виховний захід «Незалежна та славна словянська земля»

Сич Н.Г., Рябошапка О.П., класні керівники, 23.01.2017р.

4. Оформити тематичну виставку «Соборна. Вільна. Неподільна. Моя Україна»

Рябошапка Т.Т., 18-25.01.2017р.

5. Для учнів 1-4 класів провести екскурсії до кімнати ЗВ

Класні керівники, 19-21.2017р.

6. Провести уроки мужності для учнів 9-11 класів «Не зламати нас, не скорить»

Класні керівники, 19.01.2017р.

7. Організувати перегляд документального фільму «Акт злуки» для учнів 5-8 класів

Захарченко Л.М., 23.01.2017р.

8. Запросити на зустріч-бесіду з учнями 5-6 класів учасника АТО Запару А.В.

Волонтери, учнівське самоврядування, 20.01.2017р.

9. Висвітлити заходи на сайті школи.

Гардаман Р.Б., до 25.01.2017р.


Виконавчий комітет
Виконавчий комітет
Виконавчий комітет
Виконавчий комітет
Артеменко Денис МирославовичАртеменко Денис Мирославович

Артеменко Денис Мирославович

Кiлькiсть переглядiв: 475

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Грудень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31